Årsmöte 2020

Årsmöte med Målaskog – Långhult Bygdeförening den 5 juni 2020

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade välkomna.
2. Parentation hölls över fd Målaskogs bor som avlidit under året.
John Brandt, Arne Fransson, Ingemar Samuelsson.
3. Till att leda mötet valdes Rune Håkansson, sekreterare Håkan Lund
Justeringsmän tillika rösträknare Pia Andersson och Dan Ljungblad.
4. Den förelagda dagordningen godkändes.
5. Kallelsen till mötet ansågs behörigen utlyst.
6. Ekonomisk rapport av kassören. Behållningen är 25.783 kr. Intäkter från medlemsavgifter 6.400 kr, gåvor 5.741 kr.
7. Revisionsberättelsen föredrogs av Barbro Håkansson, varefter mötet kunde bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
8. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Rune.
9. Inga motioner eller skrivelser hade inkommit.
10. Till ordförande på 1 år valdes Rune Håkansson. Till styrelseledamöter på 2år valdes Dan Persson, Dan Ljungblad, Håkan Lund. Till styrelsesuppleanter valdes Anette och Stefan Johannisson.
11. Revisorer på 1 år Barbro Håkansson och Christina Lindström.
12. Valberedningen Ewa Lund och Anders Johansson.
13 . Rune Håkansson och Håkan Lund kommer att ansvara för skötsel och tillsyn av Strands jordkula.
14. Anne Larsson och Dan Ljungblad ansvarar för Torgets skötsel.
15. För hemsida och torpinventeringen ansvarar Ronnie Nilsson och Ingrid Alm.
16. Aktuella ärenden.
Smedjan skall målas om och dess fönster kittas om. Sand skall beställas till badplatsen, samt makadam för att staga upp banvallskanten intill badplatsen. Välkomstskylten vid infarten från Målaskogs berg skall flyttas.
Anslagstavlorna vid Torget och badplatsen skall uppdateras. Beslut togs om att skaffa Swishnummer som sätts upp vid anslagstavlorna.
Beslöts om arbetsdag vid Torget den 24 juni kl.09.00.
17. Inga övriga frågor fanns.
18. Årsmötesprotokollet kommer att läggas ut på föreningens hemsida.
Efter årsmötet blev det korvgrillning i ett mycket vackert försommarväder vid badplatsen. 25 personer deltog.
Vid protokollet: Håkan Lund, Rune Håkansson, ordförande, Justeras: Pia Andersson, Dan Ljungblad 

Verksamhetsplan 2020

Grillfest med fisketävling vid badplatsen 5 juni kl 17.30. Medverkan vid fisketävlingen 20:- per deltagare.
Kräftskiva I Antiken 21 augusti kl.18.30
Höstfest i Antiken 13 november kl.18.30, med tema som bestäms senare.
Arbetsdag vid Torget – datum bestäms senare. Smedjan skall målas och dess fönster kittas om. Ny anslagstavla sättas upp. Sedvanligt underhåll och tillsyn av Strands jordkula och badplatsen.
Förfrågan om vår medverkan vid Berättarfestivalen har inkommit från arrangören.
Förslag om att göra något extra vid uppsättningen av julgranen, t.ex. glöggservering.

Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen har haft följande sammansättning:  Ordförande Rune Håkansson, Sekreterare Håkan Lund, Kassör Dan Persson
Ledamöter: Dan Ljungblad, vice ordförande, Anne Larsson, Pia Andersson och Ronnie Nilsson
Suppleant har varit Krzysztof Hoptasz. Styrelsen har under året haft 3 möten.

Medlemsantalet har varit ca 95 betalande. Medlemsavgiften är 100 kronor.
Årsmötet avhölls söndagen den 17 mars i Antiken, Målaskog. 15 medlemmar närvarade.
Fredagen den 5 juni bjöds till grillfest vid badplatsen, Liljerdal. 30 personer närvarade.
Fredagen den 21 augusti var det sedvanlig kräftskiva med knyte i Antiken med ca 50 gäster.
Fredagen den 13 november var det höstfest i Antiken. 42 personer närvarade. Det serverades smörgåstårta från Ryssby Hotell till självkostnadspris. Sedan blev det vinprovning ledd av vår egen sommelier, Dan Persson.
Torget och museet har skötts av medlemmar på ett sedvanligt bra sätt till allas trevnad. Bl.a. har det röjts buskar och städats. I samband med att kommunens finaste julgran restes så serverades det pepparkakor och glögg till ett 20-tal närvarande.
Målaskogs Berg har som vanligt varit välbesökt under vår och sommar. Vildsvinsböket på berget har varit omfattande och styrelsen har försökt förmå länsstyrelsen att hägna in ett område vid högsta punkten av berget med ett lågt el-stängsel. Tyvärr har länsstyrelsen klart sagt ifrån att de inte kommer vidtaga några åtgärder för att förhindra skadorna. På grund av vildsvinen har blåsipporna, som berget är känt för minskat drastiskt.
En ny parkeringsplats utmed banvallen väster om badplatsen har ställts i ordning av Ljungby kommun. Badplatsen har ökat i popularitet år från år och den nya p-platsen var välbehövlig.
Personal från parkförvaltningen Ljungby kommun brände under sommar – höst bort ogräs som börjat växa upp genom asfalten på järnvägsvallen Även buskröjning utmed vägrenarna genomfördes.
Målaskog 2019-12-31
Rune Håkansson, Dan Persson, Dan Ljungblad, Håkan Lund, Pia Andersson, Anne Larsson och Ronny Nilsson.