Målaskogsberg

Badplats/Tjurken

Banvallsleden

Bygdens Torp

Fornminnen

Kuggaberg

Målaskogsberg

Besökare: Målaskogsberg lockar besökare främst under blåsippstiden. Men varje årstid har sin särskilda tjusning inom området, i synnerhet nu när Målaskogsberg är naturreservat och därför vårdas omsorgsfullt.

Naturtyp: I norra delen lundartade områden med platåer, klippbranter och kärrdrag, al- och askkärr med en göl med omgivande fattigmyr. I södra delen odlingsmarker med smala stenbundna åkrar, gärdesbackar och hagmarker.

Djur: Förutom hasselmusen som trivs bra i denna park, finns också älg, rådjur, hare, grävling och räv.

Fåglar: Utöver de vanligaste fåglarna,kan man här träffa på stenknäck, järpe, nötkråka, större och mindre hackspett.

Växter: Bland reservatets rikt förekommande örter märks blåsippa och vårört. Man kan också finna gullpudra, tandrot, desmeknopp, vätteros, trolldruva, rödblära, lundviol, lundstjärnblomma, bergmynta, skogsvicker och tvåblad. Bland mossorna märks olika sidenmossor  och stjärnmossor samt rosmossa, palmmossa och bräkenmossa. Bland lavarna kan nämnas skriftlav, lunglav och filtlav.

Syfte: Att skydda och vårda ett naturskönt grönstensområde och ett stycke gammaldags odlingsbygd med rik växtlighet, intressanta växtsamhällen och ett rikt djurliv samt att främja allmänhetens möjlighet till friluftsliv.

Förvaltare: Länssstyrelsen i samråd med markägarna.

Tack: Ingvar Christoffersson med flera som tog initiativet till att bilda detta unika reservat,  Målaskogsberg, Blomsterberget i Sunnerbo”. Reservatet bildades 1959 utvidgades 1975 o 2003.