Årsmöte 2019

Årsmöte med Målaskog – Långhult Bygdeförening den 17 mars 2019 i Antiken

Rune Håkansson öppnade årsmötet.
Mötet inleddes med en parentation över avlidna Målaskogs bor 2018
Till att leda årsmötet valdes Rune Håkansson, till sekreterare Håkan Lund. Till att justera protokollet och tillika rösträknare valdes Barbro Håkansson och Per Sterner.
Den förelagda dagordningen godkändes, mötet godkände även att kallelsen till mötet var behörigen utlyst . Ekonomisk rapport:Kassören Dan Persson delgav mötet det finansiella läget. Utgående saldo per den 31 / 12 2018 var 16.990:10 .
Revisionsberättelsen lästes upp av Barbro Håkansson, mötet kunde därefter bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Verksamhetsberättelsen för 2018 lästes upp och godkändes sedan av mötet.
Val av styrelse:Till ordförande på 1 år valdes Rune Håkansson.
3 ledamöter på 2 år, val av Pia Andersson, Anne Larsson och Ronnie Nilsson.
Till revisorer på 1 år valdes Barbro Håkansson och Christina Lindström. Suppleant Knut Liljebrunner.
Till valberedningen på 1 år valdes Ewa Lund och Anders Johansson.
Ansvar för tillsyn av Strands jordkula och badplatsen:Rune Håkansson och Håkan Lund.
Ansvariga för underhåll och skötsel av Torget och Smedjan: Dan Ljungblad och Johan Nilsson.
Ansvariga för hemsida respektive torpinventeringen Ronnie Nilsson och Ingrid Alm.
Verksamhetsplanen gicks igenom och godkändes, kommer att läggas ut på föreningens hemsida.
Övrigt:Avgående styrelseledamoten Per Sterner avtackades med blommor. Även den nyvalda ledamoten Anne Larsson förärades med blommor.
Årsmötet protokollet kommer att läggas ut på föreningens hemsida Senast den 1 april.
Kallelse till nästkommande årsmöte kommer att ske som detta år.
Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet Håkan Lund Protokollet justeras: Barbro Håkansson & Per Sterner

Verksamhetsplan 2019

GRILLFEST VI BADPLATSEN FREDAGEN DEN 7 JUNI KL. 18.00
SLÅTTEGILLE VID HOLLBORNA. Tid och plats bestäms vid årsmötet.
(Beslut vid årsmötet: Inget slåttergille 2019)
KRÄFTSKIVA I ANTIKEN DEN 16 AUGUSTI 18.30
HÖSTFEST I ANTIKEN FREDAGEN DEN 15 NOVEMBER KL. 18.30. Tema vinprovning. Förtäring: Smörgåstårta
UTÖKA MED PARKERINGSPLATSER VID BADPLATSEN VÄSTER OM INFARTEN TILL JORDKULAN.
FÖRNYAD BESIKTNING AV MÅLASKOGS BERG OCH EV. KONTAKT MED LÄNSSTYRELSEN.
VI HOPPAS ATT DAN LJUNGBLAD HITTAR EN FIN JULGAN TILL TORGET I MÅLASKOG ÄVEN I ÅR.
SEDVANLIGT UNDERHÅLL AV MÅLASKOGS TORG OCH MUSEUM.

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Ordförande Rune Håkansson, Sekreterare Håkan Lund, Kassör Dan Persson
Ledamöter: Dan Ljungblad, vice ordförande, Per Sterner, Pia Andersson och Ronnie Nilsson Suppleant har varit Krzysztof Hoptasz.
Styrelsen har under året haft 4 möten.
Medlemsantalet har varit ca 95 betalande. Medlemsavgiften är 100 kronor.
Årsmötet avhölls söndagen den 18 mars i Antiken, Målaskog. 16 medlemmar närvarade. Fredagen den 1 juni bjöds till grillfest vid badplatsen, Liljerdal. 35 personer närvarade.
Söndagen den 5 augusti anordnades slåttergille vid Hollborna. 22 personer närvarade och de blev serverade på nygräddade våfflor.
Fredagen den 17 augusti var det sedvanlig kräftskiva, knytkalas, i Antiken med 39 gäster.
Fredagen den 9 november var det höstfest i Antiken. 55 personer närvarade och mer än så kan vi knappast få plats med i lokalen. Det serverades smörgåstårta från Ryssby Hotell och sedan blev det ölprovning ledd av öl-experten Dan Persson. Bl.a. provades öl från Ryssby Mikrobryggeri.
Ny ny sand, bil och släp, har köpts in till badplatsen. Betongbryggan har flyttats ett 10-tal meter österut för att undvika besvärande stenar och träbryggorna har lagts ut. Även badstegarna har kommit på plats.
Torget och museet har skötts av medlemmar på ett sedvanligt bra sätt till allas trevnad.
Sommaren 2018 var den finaste i mannaminne och även den med minst nederbörd. Det betydde naturligtvis att badplatsen var mycket välbesökt långt in på hösten. Parkeringsplatserna som finns räckte inte till och därför är det tänkt att göra en ny p-plats utmed järnvägsvallen väster om infarten till jordkulan. Vi hoppas på att Ljungby kommun bidrar med fyllnadsgrus och kanske även med övrigt maskinarbete.
Målaskogs berg har varit mycket välbesökt under vår och sommar. Förnyad besiktning av ev. vildsvinsskador under våren 2019.
Personal från parkförvaltningen Ljungby kommun brände under sommar – höst bort ogräs som börjat växa upp genom asfalten på järnvägsvallen.
Även 2018 hade Målaskog kommunens finaste julgran på plats på torget i Målaskog.
Målaskog 2018-12-31
Rune Håkansson, Dan Persson, Dan Ljungblad, Håkan Lund, Pia Andersson, Pär Sterner och Ronny Nilsson.